Regulamin usługi Newslettera eMILA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.), BM REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533044, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określa niniejszym regulaminem zasady świadczenia i korzystania z usługi Newsletter eMILA.

§1
DEFINICJE

1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. BM REFLEX, Usługodawca – BM REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533044, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Formularz – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej eMILA, umożliwiająca osobie odwiedzającej wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz opcjonalnie – numeru telefonu komórkowego, celem zamówienia Usługi Newslettera eMILA.
 3. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.), osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednioz jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Link aktywacyjny – łącze internetowe do Strony internetowej eMILA, zawarte w treści listu elektronicznego przesyłanego na adres e-mail wskazany w Formularzu, umożliwiające potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter eMILA.
 5. Link dezaktywacyjny – łącze internetowe do Strony internetowej eMILA, zawarte w treści listu elektronicznego przesyłanego na adres e-mail wskazany w Formularzu, umożliwiające rezygnację z Usługi Newsletter eMILA.
 6. Newsletter eMILA – list elektroniczny lub wiadomość tekstowa przesyłana Usługobiorcy przez Usługodawcę, zawierająca informacje handlowe lub reklamowe dotyczące usług i produktów BM REFLEX, a także komunikaty o organizowanych przez Usługodawcę promocjach, konkursach lub innych wydarzeniach marketingowych.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usługi Newsletter eMILA drogą elektroniczną, stworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.).
 8. Stacja paliw eMILA, stacja eMILA – samoobsługowa stacja paliw należąca do Usługodawcy.
 9. Strona internetowa eMILA – strona znajdująca się pod adresem URL https://emila.com.pl.
 10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.) polegająca na przesyłaniu przez Usługodawcę Newslettera eMILA na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu, a w razie równoczesnego wskazania numeru telefonu komórkowego – również na ten numer telefoniczny.
 11. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazanych niniejszym Regulaminem będący:
  1. pełnoletnią lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osobą fizyczną albo
  2. osobą prawną albo
  3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 12. Akcje promocyjne – promocje, konkursy lub oferty specjalne organizowane przez BM REFLEX.

§2
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa:

 1. zasady i warunki korzystania z Usługi Newsletter eMILA,
 2. sposób zawarcia, okres obowiązywania i tryb rozwiązania umowy o Usługi Newsletter eMILA,
 3. tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego świadczenia Usługi Newsletter eMILA,
 4. postanowienia regulujące obowiązywanie i sposób dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

2. Porozumiewanie się z Usługodawcą może nastąpić w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem 22 754 99 99 - infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00;
 2. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@emila.com.pl.

§3
ZASADY I WARUNIKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER eMILA

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi Newsletter eMILA na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Przed zamówieniem Usługi Newsletter eMILA, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Świadczenie Usługi Newsletter eMILA przez BM REFLEX jest bezpłatne.

4. Newsletter eMILA przesyłany będzie na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu. Opcjonalnie Usługobiorca może udostępnić również numeru telefonu komórkowego. W takim wypadku Newsletter eMILA przesyłany będzie przez BM REFLEX zarówno na adres poczty elektronicznej, jak i na numer telefoniczny.

5. BM REFLEX oświadcza, że zawartość Newslettera eMILA przesyłanego Usługobiorcom objęta jest ochroną prawną na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).

6. Usługobiorcy są uprawnieni do korzystania zawartości Newslettera eMILA wyłącznie w celu zapoznania się z jego treścią.

7. Newsletter eMILA przesyłany będzie z częstotliwością ustaloną przez Usługodawcę.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi Newsletter eMILA, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.

9. Do korzystania z Usługi Newsletter eMILA świadczonej przy pomocy listów elektronicznych konieczne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz dostępu do sieci Internet. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.

10. Do korzystania z Usługi Newsletter eMILA świadczonej przy pomocy wiadomości SMS konieczne jest posiadanie krajowego numeru telefonu komórkowego wraz z dostępem do sieci komórkowej. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego aparatu pozwalającego na wysyłanie oraz odbieranie wiadomości SMS.

11. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.) Usługodawca zobowiązany jest do przekazania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną.BM REFLEX dokłada starań, aby Usługa Newsletter eMILA była świadczona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzystanie z sieci Internet, w tym z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się jednak z potencjalnymi zagrożeniami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.

12. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną; wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający; wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samopowielania; instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet; narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł); wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Usługobiorca; narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.

13. Dla Państwa bezpieczeństwa, BM REFLEX zaleca używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

 §4
SPOSÓB ZAWARCIA, OKRES OBOWIĄZYWANIA I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER eMILA

1. Zamówienie Usługi Newslettera eMILA następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności:

 1. wypełnienie Formularza znajdującego się na Stronie internetowej eMILA (http://www.emila.com.pl) przez wskazanie adresu e-mail oraz opcjonalnie – numeru telefonu komórkowego;
 2. kliknięcie przycisku „Dołącz”;
 3. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług BM REFLEX, w tym przekazywania informacji o aktualnych promocjach i konkursach;
 4. złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez BM REFLEX za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail lub numer telefonu komórkowego ;
 5. złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na używanie przez BM REFLEX telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, dla celów marketingu bezpośredniego;
 6. złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenie Usługi Newsletter eMILA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz o przyjęciu do wiadomości, że oznacza to utratę prawa do odstąpienia od umowy;
 7. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacji jego postanowień;
 8. kliknięcie przycisku „Zapisz się”.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia otrzymanie newslettera. Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez osobę. Każda osoba posiada prawo do usunięcia, sprostowania danych, dostępu do danych, do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Usługodawcy.

3. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie 1, BM REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA.

4. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA następuje przez przyjęcie złożonej oferty przez Usługobiorcę. W tym celu należy kliknąć w Link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio w Formularzu.

5. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 14 dni od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi Newsletter eMILA nie zostaje zawarta. W takim wypadku Newsletter eMILA nie będzie przesyłany.

6. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter eMILA zawierana jest na czas nieoznaczony.

7. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter eMILA ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umowy może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Usługobiorcę sposobów:

 1. drogą elektroniczną – poprzez kliknięcie w Link dezaktywacyjny "Zarządzaj swoim newsletterem" znajdujący się w listach elektronicznych przesyłanych w ramach Usługi Newsletter eMILA, a następnie oznaczenie opcji "Zrezygnuj z newslettera" i zatwierdzenie dokonanego wyboru poprzez użycie przycisku "Zapisz";
 2. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w  Formularzu na adres Usługodawcy – kontakt@emila.com.pl;
 3. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA na adres BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź.

8. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newslettera eMILA z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony będzie od dnia zawiadomienia Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy, które nastąpi na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.

9. Na podstawie umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA, Usługobiorca będzie otrzymywał od Usługodawcy treści cyfrowe, niezapisane na nośniku materialnym.

10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter eMILA nastąpi przed upływem terminu od odstąpienia od umowy, na co Usługobiorca wyraża zgodę poprzez zaznaczenie stosownego pola w trakcie zamawiania Usługi. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter eMILA skutkować będzie utratą uprawnienia Usługobiorcy będącego Konsumentem do odstąpienia od umowy przysługującego na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827, z późn. zm.).

11. Utrata uprawnienia do odstąpienia od umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827, z późn. zm.) nie wyklucza jednak możliwości wypowiedzenia umowy przez Usługobiorcę na podstawie niniejszego Regulaminu, co może nastąpić w każdym czasie i bez podawania przyczyny.

 §5
REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER eMILA

1. Usługodawca będzie dokładał starań mających na celu zapewnienie poprawnego działania usługi Newsletter eMILA.

2. Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter eMILA można zgłaszać:

 1. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: BM REFLEX sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź; lub
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@emila.com.pl

3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji:

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną;
 2. adres zamieszkania, siedziby lub adres do korespondencji
 3. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu.
 4. przedmiot reklamacji;
 5. przyczynę reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

5. Jeśli Usługobiorca nie zastrzeże inaczej, Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jakim zgłoszono reklamację.

 §6
OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER eMILA

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 września 2016 roku od godziny 16:00:00, a w odniesieniu do osób, które dokonały zamówienia Usługi Newsletter eMILA przed tym terminem – od dnia 23 września 2016 roku, od godziny 00:00:00.

2. BM REFLEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany techniczne w funkcjonowaniu Usługi Newsletter eMILA, Strony internetowej eMILA lub Stacji eMILA, jak również zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach przedsiębiorstwa Usługodawcy.

3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony przez informację przesyłaną wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 14 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej.

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić BM REFLEX o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter eMILA.

5. Regulamin Usługi Newsletter eMILA jest publikowany na Stronie internetowej eMILA w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

 §7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę BM REFLEX.

2. Akcje promocyjne adresowane do Usługobiorców, związane z korzystaniem z Usługi Newsletter eMILA, nie łączą się z innymi Akcjami promocyjnymi urządzanymi przez Usługodawcę, chyba że regulaminy określające zasady i warunki tych Akcji promocyjnych wyraźnie stanowią inaczej.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdą zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.