Regulamin wystawiania faktur VATREGULAMIN WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I ŚWIADCZENIA USŁUGI „e-faktura”

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.), BM REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880030, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, określa niniejszym regulaminem zasady wystawiania faktur VAT oraz świadczenia i korzystania z usługi „e-faktura”.

§1
DEFINICJE

  1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
  • a. Administrator danych osobowych, administrator, BM REFLEX, Usługodawca - BM REFLEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000880030, posiadająca NIP 8270005974, REGON 730008887, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • b. Dane - dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004.54.535z dnia2004.04.05, z późn. zm.) tj. imię i nazwisko lub pełna nazwa podmiotu, dla którego ma być wystawiona faktura, adres zamieszkania lub siedziba oraz numer NIP. Wskazanie numeru rejestracyjnego pojazdu nie stanowi danych niezbędnych do wystawienia faktury w rozumieniu Regulaminu. Podanie ww. numeru wywołuje jedynie ten skutek, że zostanie on uwzględniony na fakturze otrzymanej przez Klienta.
  • c. Faktura pojedyncza – odrębna faktura VAT, wystawiana do każdej transakcji identyfikowanej za pomocą narzędzi autoryzacyjnych, o których mowa w §1 lit. i. poniżej, dostępna na Koncie Klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty transakcji.
  • d. Faktura zbiorcza – faktura zawierająca zestawienie wszystkich transakcji dokonanych przez Klienta w danym miesiącu kalendarzowym wystawiona dla danego Oznaczenia Pojazdu
  • e. Format PDF (ang. Portable Document Format) – format plików opracowany przez Adobe Systems, regulowany standardem ISO 32000-1:2008.
  • f. Formularz – aplikacja znajdująca się na Stronie internetowej eMILA, umożliwiająca osobie odwiedzającej wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych, celem zamówienia Usługi „e-faktura”.
  • g. Karta klienta eMILA – karta posiadająca narzędzie autoryzacyjne, umożliwiające identyfikację Klienta na Stacjach paliw eMILA.
  • h. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm.), osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • i. Narzędzia autoryzacyjne – indywidualny kod identyfikacyjny lub zakodowany pasek magnetyczny na Karcie klienta eMILA, służący do rejestracji tankowań na Koncie Klienta oraz korzystania z Usługi „e-faktura”. Narzędzie autoryzacyjne otrzymuje każdy klient zarejestrowany na stronie internetowej eMILA.
  • j. Klient – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca stroną umowy sprzedaży detalicznej paliw zawartej z BM REFLEX.
  • k. Klient niezarejestrowany – Klient nieposiadający aktywnego Konta Klienta. Klient zarejestrowany, Usługobiorca - Klient posiadający aktywne Konto Klienta.
  • l. Konto Klienta – indywidualne konto Klienta stanowiące wyodrębnioną część Portalu.
  • m. Operator Stacji – osoba upoważniona przez BM REFLEX do wykonania czynności przewidzianych w niniejszym regulaminie.
  • n. Oświadczenie – wzór oświadczenia stanowiący załącznik do Regulaminu udostępniony na Stronie Internetowej eMILA w formacie PDF, którego przedmiotem jest pisemne oświadczenie złożone przez Klienta o dokonaniu zakupu paliwa na Stacji paliw e-MILA podpisane własnoręcznie, pełnym imieniem i nazwiskiem i zawierające przynajmniej Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
  • o. Wezwanie do złożenia Oświadczenia – skierowane do Klienta wezwanie do złożenia Oświadczenia, wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w przypadku wątpliwości co do autentyczności lub wiarygodności danych niezbędnych do wystawienia faktur VAT.
  • p. Portal – system teleinformatyczny znajdujący się na Stronie Internetowej eMILA, umożliwiający realizację Usługi „e-faktura”.
  • q. Regulamin – regulamin wystawiania faktur oraz korzystania z Usługi „e-faktura” dla Klienta stacji eMILA, stworzony zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.).
  • r. Rejestracja – zespół czynności podejmowanych na Stronie internetowej eMILA zmierzających do zamówienia Usługi „e-faktura”.
  • s. Stacja paliw eMILA, stacja eMILA – samoobsługowa stacja paliw będąca w posiadaniu BM REFLEX.
  • t. Strona internetowa eMILA – strona znajdująca się pod adresem URL https://emila.com.pl.
  • u. Tankomat – urządzenie umożliwiające realizację funkcji komunikacyjno-sterujących na Stacji paliw eMILA.
  • v. Usługa „e-faktura” – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.), polegająca na bezpłatnym udostępnianiu Klientom zarejestrowanym elektronicznych faktur VAT wystawionych z tytułu sprzedaży paliw na Stacjach paliw eMILA.
  • w. Infolinia stacji eMILA – numer telefonu kontaktowego przeznaczony do obsługi Klientów Stacji eMILA, czynny od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00.
  • x. Oznaczenie pojazdu – opis pojazdu w Portalu stworzony przez Klienta zarejestrowanego, złożony z 1 do 10 znaków stanowiących cyfry lub litery, pozwalający na wyodrębnienie tankowań i przyporządkowanie ich do danej faktury.

§2
PRZEDMIOT REGULAMINU I PODSTAWY PRAWNE

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania i przesyłania faktur do Klientów, którzy dokonali zakupu paliwa na stacjach eMILA oraz zasady korzystania z Usługi „e-faktura” przez Klientów zarejestrowanych.
 • 2. Podstawą prawną do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 z późn. zm.).
 • 3. Każdy Klient korzystający ze stacji eMILA, w tym Klient zarejestrowany korzystający z Usługi „e-faktura”, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Regulamin udostępniany jest za pośrednictwem Strony internetowej eMILA w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie i wymaga akceptacji przy Rejestracji.

§3
KLIENT NIEZAREJESTROWANY

 • 1. Klient niezarejestrowany po zakończonym tankowaniu otrzymuje, na stacji benzynowej, według własnego wyboru paragon z wskazaniem Numeru Identyfikacji Podatnika (dalej Paragon z NIP) lub paragon bez wskazania tego numeru (dalej Paragon). Celem wydrukowania paragonu należy nacisnąć ikonkę WYDRUKUJ PARAGON, a następnie wybrać numer stanowiska, na którym odbyło się tankowanie. Na stacji paliw eMILA w Sochaczewie Klient niezarejestrowany ma możliwość otrzymania faktury VAT, Paragonu z NIP lub paragonu bezpośrednio z tankomatu. W celu wydrukowania paragonu należy nacisnąć na ekranie ikonkę PARAGON, a następnie wprowadzić numer NIP lub wcisnąć ikonkę pomiń. Z kolei, w celu wydrukowania faktury VAT należy wcisnąć ikonę FAKTURA, a następnie wprowadzić numer NIP.
 • 2. Wyboru typu paragonu dokonuje się przed rozpoczęciem tankowania, poprzez wciśnięcie na ekranie startowym Tankomatu odpowiedniej ikony Paragon z NIP lub Paragon.
 • 3. Otrzymanie Paragonu z NIP wymaga dodatkowo wprowadzenia na ekranie startowym Tankomatu poprawnego numeru Numeru Identyfikacyjnego Podatnika.
 • 4. Klient niezarejestrowany ma możliwość otrzymania faktury VAT wyłącznie na podstawie Paragonu z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych, podejmując następujące czynności:
  • a. odsyłając oryginał Paragonu z NIP potwierdzającego transakcję wraz z Danymi na adres: BM REFLEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA, ulica Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. Paragon z danymi niezbędnymi 3 do wystawienia faktury VAT należy odesłać najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji,
  • b. wręczając oryginał Paragonu z NIP bezpośrednio Operatorowi Stacji. W tym celu, w razie obecności Operatora Stacji na Stacji paliw eMILA, należy wręczyć mu oryginał paragonu wraz z Danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. W razie nieobecności Operatora Stacji na Stacji paliw eMILA, należy skontaktować się z Infolinią Stacji eMILA pod numerem telefonu 22 754 99 99 i umówić się na dowolnej Stacji paliw eMILA z Operatorem Stacji celem wręczenia Operatorowi Stacji oryginału paragonu wraz z Danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. Paragon z NIP wraz z Danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT należy przekazać Operatorowi Stacji najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji.
 • 5. Istnieje możliwość odesłania oryginału Paragonu z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych wraz z Danymi listem zwykłym lub listem poleconym na koszt BM REFLEX. W tym celu, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty (prawy górny róg koperty), należy umieścić następującą informację:


 • OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA
  umowa nr ID 298106/E
  z Pocztą Polską S.A. z dnia 02.03.2015.r.


  Tak oznaczoną przesyłkę należy wysłać listem zwykłym lub listem poleconym, w dowolnym punkcie Poczty Polskiej, na adres wskazany w §3 ust. 4 lit. a powyżej.
 • 6. Z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w §3 ust. 10 Regulaminu BM REFLEX wystawi fakturę VAT na podstawie przesłanych lub wręczonych Operatorowi Stacji Paragonów z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych i wyśle ją do Klienta na wskazany przez niego adres lub adres mailowy w terminie 7 dni od daty doręczenia Paragonów z NIP.
 • 7. W przypadku jednorazowego odesłania lub wręczenia przez Klienta niezarejestrowanego więcej niż jednego Paragonu z NIP na kwotę 450,00 złotych dla danego miesiąca kalendarzowego, wystawiona zostanie faktura zbiorcza, obejmująca wszystkie transakcje dokonane w tym miesiącu kalendarzowym, a potwierdzone Paragonem z NIP.
 • 8. Faktura w formie papierowej zostanie wysłana pocztą pod wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. Jeśli Klient dodatkowo poda adres e-mail, wówczas fakturę otrzyma w formie elektronicznej w postaci dokumentu w formacie PDF. W takiej sytuacji faktura w formie pisemnej nie będzie wysłana, chyba, że Klient złoży zastrzeżenie, że chce otrzymać fakturę zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.
 • 9. BM REFLEX ma prawo odmówić wystawienia faktury VAT, w którejkolwiek z wymienionych poniżej sytuacji:
  • a. przekazania przez Klienta niezarejestrowanego oryginału/ów Paragonów z NIP po terminie określonym w §3 ust. 4 lit. a. oraz lit b. Regulaminu,
  • b. przekazania przez Klienta niezarejestrowanego paragonu/ów z NIP na kwotę nie większą niż 450,00 złotych;
  • c. niewskazania przez Klienta wszystkich Danych;
  • d. istnienia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub autentyczności podanych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Wezwania do złożenia Oświadczenia, Klient nie przedstawi wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, lub jeśli pomimo złożenia Oświadczenia nadal istnieją wątpliwości co do zgodności jego treści ze stanem faktycznym.
 • 10. W przypadku odmowy wystawienia faktury VAT BM REFLEX dokona archiwizacji wszystkich przesłanych dokumentów przez okres 5 lat w siedzibie swojej spółki, chyba, że Klient złoży pisemnie zastrzeżenie zwrotu tych dokumentów wraz ze wskazaniem adresu, na który dokumenty mają być zwrócone. Zwrot dokumentów nastąpi niezwłocznie wraz z podaniem przyczyny zwrotu.

§4
KLIENT ZAREJESTROWANY

 • 1. Klient zarejestrowany, który dodał pojazd na swoim Koncie Klienta, otrzymuje Kartę Klienta eMILA, która posiada nadrukowany kod kreskowy oraz zakodowany pasek magnetyczny służący identyfikacji Klienta zarejestrowanego na stacji.
 • 2. Każdy nowo dodany pojazd otrzymuje swój identyfikator i jest dla niego wystawiana Karta Klienta eMILA.
 • 3. Każdy Klient zarejestrowany na swoim Koncie Klienta może dodać dowolną ilość pojazdów, jednocześnie może dodać wielokrotnie ten sam pojazd. Dla każdego nowo dodanego pojazdu wydawana jest nowa Karta Klienta eMILA. Dokonując wprowadzenia pojazdów na swoim Koncie Klienta, Klient zarejestrowany może oznaczać je dowolnie (np. numerem rejestracyjnym, cyfrą, nazwą itp.) z zachowaniem wymogów wynikających z §1 lit. v powyżej. Klient zarejestrowany może dokonać samodzielnej zmiany Oznaczenia pojazdu, w tym w zakresie numeru rejestracyjnego, w zakładce „Moje samochody” dostępnej po zalogowaniu do Konta Klienta.
 • 4. Karta Klienta eMILA jest przesyłana Klientowi zarejestrowanemu na podany przez niego adres korespondencyjny, w terminie 14 dni od rejestracji lub dodania kolejnego pojazdu w zakładce „Moje samochody” dostępnej po zalogowaniu do Konta Klienta.
 • 5. Do czasu otrzymania Karty Klienta eMILA, Klient zarejestrowany może identyfikować się na stacji poprzez zeskanowanie wydrukowanego lub pobranego na urządzenie mobilne kodu identyfikacyjnego z zakładki „Moje samochody”.
 • 6. Klient zarejestrowany może dokonać pierwszego tankowania z użyciem narzędzi autoryzacyjnych, po upływie 24 godzin od kliknięcia w Link aktywacyjny w sposób przewidziany w §5 ust. 3 Regulaminu. W przypadku stacji paliw eMILA w Sochaczewie istnieje możliwość użycia narzędzi autoryzacyjnych niezwłocznie po kliknięciu w Link aktywacyjny w sposób przewidziany w §5 ust. 3 Regulaminu.
 • 7. Posłużenie się przez Klienta zarejestrowanego narzędziami autoryzacyjnymi wymaga przed rozpoczęciem tankowania wyboru typu pokwitowania Faktura (karta ID eMILA) co następuje poprzez kliknięcie na ekranie startowym Tankomatu odpowiedniej ikony, a następnie posłużenie się Kartą Klienta eMila lub kodem identyfikacyjnym z zakładki „Moje samochody”.
 • 8. Na żądanie Klienta zarejestrowanego, każda faktura VAT zostanie wystawiona w formie papierowej zamiast elektronicznej. Wyboru takiego można dokonać za pośrednictwem Infolinii stacji eMILA. Faktura w formie papierowej zostanie wysłana w terminie:
  • a. w przypadku faktur pojedynczych - 7 dni od daty tankowania, pocztą pod adres korespondencyjny wskazany uprzednio w Formularzu.
  • b. w przypadku faktur zbiorczych - 10 dni od daty wystawienia faktury w terminie 10 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym miały miejsce tankowania.
 • 9. Wykorzystanie Narzędzi autoryzacyjnych w trakcie dokonywania transakcji na Stacjach eMILA oznacza, poza okolicznością o jakiej mowa w §4 ust. 8 niniejszego Regulaminu, skorzystanie przez Klienta zarejestrowanego z Usługi „e-faktura” i traktowane będzie każdorazowo jako żądanie wystawienia faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054, z późn. zm.).
 • 10. Każdy Klient zarejestrowany, który posiada kod identyfikacyjny lub Kartę Klienta eMILA, po zeskanowaniu kodu bądź po wprowadzeniu do czytnika Karty Klienta eMILA, odnajdzie obraz pojedynczej faktury w formacie PDF na swoim Koncie Klienta. Faktura pojawi się na stronie w ciągu 5 dni roboczych od daty tankowania i będzie tam dostępna przez okres 12 miesięcy od daty transakcji. Jednocześnie, bezpośrednio po dokonaniu transakcji z użyciem narzędzi identyfikacyjnych, Klient zarejestrowany otrzyma potwierdzenie niefiskalne wraz z informacją o wystawieniu faktury. Celem wydrukowania potwierdzenia niefiskalnego, należy nacisnąć ikonkę WYDRUKUJ PARAGON, a następnie wybrać numer stanowiska, na którym odbyło się tankowanie.
 • 11. W przypadku tankowania na stacji paliw eMILA w Sochaczewie, Klient zarejestrowany ma dodatkowo możliwość wydrukowania faktury pojedynczej, Paragonu z NIP oraz Paragonu bezpośrednio z Tankomatu, po zeskanowaniu lub wprowadzeniu kodu identyfikacyjnego, o którym mowa w §4 ust. 5 powyżej. Klient zarejestrowany, który z jakichkolwiek powodów nie identyfikował się na stacji paliw eMILA w Sochaczewie narzędziami autoryzacyjnymi, ma możliwość wydruku faktury pojedynczej, Paragonu z NIP, oraz Paragonu bezpośrednio z tankomatu na analogicznych zasadach jak Klient niezarejestrowany tj. w sposób opisany w §3 ust. 1 Regulaminu.
 • 12. Klient zarejestrowany, który z jakichkolwiek przyczyn w trakcie dokonywania transakcji nie identyfikował się Narzędziami identyfikacyjnymi, może otrzymać fakturę VAT na podstawie posiadanego Paragonu z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych dokonując następujących czynności:
  • a. odsyłając oryginał Paragonu z NIP potwierdzającego transakcję wraz z Danymi na adres: BM REFLEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA, ulica Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. Paragon z danymi niezbędnymi 3 do wystawienia faktury VAT należy odesłać najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji,
  • b. wręczając oryginał Paragonu z NIP bezpośrednio Operatorowi Stacji. W tym celu, w razie obecności Operatora Stacji na Stacji paliw eMILA, należy wręczyć mu oryginał paragonu wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. W razie nieobecności Operatora Stacji na Stacji paliw eMILA, należy skontaktować się z Infolinią Stacji eMILA pod numerem telefonu 22 754 99 99 i umówić się na dowolnej Stacji paliw eMILA z Operatorem Stacji celem wręczenia Operatorowi Stacji oryginału paragonu wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT. Paragon wraz z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury VAT należy przekazać Operatorowi Stacji najpóźniej w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dokonano transakcji
 • 13. Istnieje możliwość odesłania oryginału Paragonu z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych wraz z numerem Karty Klienta eMILA listem zwykłym lub listem poleconym na koszt BM REFLEX. W tym celu, w miejscu przeznaczonym na znak opłaty (prawy górny róg koperty), należy umieścić następującą informację:


 • OPŁATA PRZERZUCONA NA ADRESATA
  umowa nr ID 298106/E
  z Pocztą Polską S.A. z dnia 02.03.2015.r.


  Tak oznaczoną przesyłkę należy wysłać listem zwykłym lub listem poleconym, w dowolnym punkcie Poczty Polskiej, na adres wskazany w § 4 ust. 12 lit. a powyżej.
 • 14. W przypadku jednorazowego odesłania lub wręczenia przez Klienta zarejestrowanego więcej niż jednego paragonu dla danego miesiąca kalendarzowego, wystawiona zostanie faktura zbiorcza, obejmująca wszystkie transakcje dokonane w tym miesiącu kalendarzowym.
 • 15. BM REFLEX ma prawo odmówić wystawienia faktury VAT w którejkolwiek z wymienionych poniżej sytuacji:
  • a. przekazania przez Klienta zarejestrowanego oryginału Paragonów z NIP po terminie określonym w §4 ust. 12 lit. a oraz lit. b. Regulaminu,
  • b. przekazania przez Klienta zarejestrowanego paragonu/ów z NIP na kwotę nie większą niż 450,00 złotych;
  • c. niewskazania przez Klienta wszystkich Danych;
  • d. użycia przez Klienta zarejestrowanego niewłaściwej lub usuniętej z Konta Klienta Karty klienta eMILA;
  • e. istnienia uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności lub autentyczności podanych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli w ciągu 14 dni od doręczenia Wezwania do złożenia Oświadczenia, Klient nie przedstawi wypełnionego i podpisanego Oświadczenia, lub jeśli pomimo złożenia Oświadczenia w ww. terminie nadal istnieją wątpliwości co do zgodności jego treści ze stanem faktycznym.
 • 16. W przypadku odmowy wystawienia faktury VAT BM REFLEX dokona archiwizacji wszystkich przesłanych dokumentów przez okres 5 lat w siedzibie swojej spółki, chyba, że Klient złoży pisemnie zastrzeżenie zwrotu tych dokumentów wraz ze wskazaniem adresu, na który dokument mają być zwrócone. Zwrot dokumentów nastąpi niezwłocznie wraz z podaniem przyczyny zwrotu.
 • 17. Z zastrzeżeniem § 4 ust. 20 Regulaminu, faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni w formie elektronicznej i będzie dostępna na Koncie Klienta w Formacie PDF przez okres 6 miesięcy od daty transakcji. Na pisemne żądanie Klienta zarejestrowanego, zgłoszone podczas przekazywania paragonu w sposób określony w §4 ust. 12 powyżej, faktura VAT zostanie wystawiona w formie papierowej zamiast formy elektronicznej. Faktura ta zostanie wysłana, w terminie 7 dni od daty doręczenia Paragonów z NIP na kwotę powyżej 450,00 złotych wraz z żądaniem, pocztą pod adres korespondencyjny wskazany w Formularzu lub w żądaniu.
 • 18. Dla transakcji identyfikowanych za pomocą Narzędzi autoryzacyjnych, Klient zarejestrowany może otrzymywać faktury zbiorcze zamiast faktur pojedynczych. Wyboru takiego można dokonać podczas Rejestracji lub, w przypadku Klientów już zarejestrowanych, na Koncie Klienta w zakładce „Moje konto”. Po wyborze przez Klienta faktury zbiorczej lub faktury pojedynczej, zmiana wybranej opcji możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 10 dni od daty dokonania takiego wyboru i skuteczna będzie od kolejnego miesiąca rozliczeniowego.
 • 19. Faktura zbiorcza wystawiana jest każdorazowo z ostatnią datą danego miesiąca kalendarzowego, i udostępniana jest na Koncie Klienta nie później niż 10 dnia następującego po miesiącu, którego faktura zbiorcza dotyczy.
 • 20. Faktura zbiorcza zawiera zestawienie wszystkich transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym i identyfikowanych za pomocą karty eMILA, które zostały przypisane do danego oznaczenia pojazdu. Przypisanie transakcji następuje przez użycie karty eMILA wydanej dla konkretnego oznaczenia pojazdu.
 • 21. W razie braku oznaczenia przez Klienta zarejestrowanego pojazdu lub pojazdów, wystawiana jest jedna faktura zbiorcza dla wszystkich transakcji, których taki brak oznaczenia dotyczy.
 • 22. Faktura zbiorcza wystawiana jest w formie elektronicznej i będzie dostępna przez okres 6 miesięcy od daty transakcji w formacie PDF na koncie Klienta po zalogowaniu się na Stronie internetowej eMILA.

§5
SPOSÓB ZAWARCIA, OKRES OBOWIĄZYWANIA I TRYB ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI „e-faktura”

 • 1. Zamówienie Usługi „e-faktura” następuje poprzez łączne dokonanie następujących czynności:
  • a. wypełnienie Formularza znajdującego się na Stronie internetowej eMILA (http://www.emila.com.pl) przez wskazanie adresu e-mail, nazwy firmy lub imienia i nazwiska, adresu, numeru NIP lub numeru PESEL, wybór rodzaju faktury (pojedyncza lub zbiorcza),
  • b. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wystawiania faktur VAT oraz regulaminem zwrotu reszty dla klientów i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i założenia konta klienta, jak również korzystania z usług wskazanych w ww. regulaminach
  • c. kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”;
 • 2. Po dokonaniu czynności określonych w ustępie poprzedzającym, BM REFLEX prześle na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu wiadomość stanowiącą ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usługi „e-faktura”.
 • 3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi „e-faktura” następuje przez przyjęcie złożonej oferty. W tym celu należy kliknąć w Link aktywacyjny znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazany uprzednio w Formularzu. Z chwilą kliknięcia w Link aktywacyjny dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi „e-faktura”, Klient staje się Klientem zarejestrowanym.
 • 4. W razie braku potwierdzenia przyjęcia oferty w sposób opisany w ustępie poprzedzającym w terminie 14 dni od jej złożenia, umowa o świadczenie Usługi „e-faktura” nie zostaje zawarta. W takim wypadku Usługodawca ma możliwość usunięcia wszelkich danych wynikających z uzupełnionego uprzednio Formularza.
 • 5. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi „e-faktura” nie dochodzi również w przypadku wskazania w Formularzu nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej, uniemożliwiającego Usługodawcy przesłanie Linku aktywacyjnego.
 • 6. Umowa o świadczenie Usługi „e-faktura” zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • 7. Usługobiorca może w każdym czasie, bez podawania przyczyny, rozwiązać umowę o świadczenie Usługi „e-faktura” ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie ww. umowy może nastąpić w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez Usługobiorcę sposobów:
  • a. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi „e-faktura” za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres Usługodawcy – kontakt@emila.com.pl;
  • b. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie oświadczenia na piśmie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi „e-faktura” na adres BM REFLEX sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
  • c. telefonicznie – poprzez złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi „e-faktura” za pośrednictwem Infolinii Stacji eMILA pod numerem telefonu 22 754 99 99, która czynna jest od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora.
 • 8. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi „e-faktura” z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Termin wypowiedzenia liczony będzie od dnia zawiadomienia Usługobiorcy o rozwiązaniu umowy, które nastąpi na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu.
 • 9. Jeżeli z jakichkolwiek powodów NIP Usługobiorcy ulegnie zmianie, dotychczasowa umowa o świadczenie usługi „e-faktura” ulega rozwiązaniu. Po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usługi „e-faktura” Usługobiorca ma prawo dostępu do Konta Klienta przez okres, w którym BM REFLEX na podstawie obowiązujących przepisów prawa zobowiązana jest do archiwizacji zamieszczonych na Koncie Klienta danych dla celów księgowych, podatkowych oraz związanych obroną wzajemnych roszczeń.

§6
ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI „e-faktura”

 • 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi „e-faktura” na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 2. Przed zamówieniem Usługi „e-faktura” Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • 3. Świadczenie Usługi „e-faktura” przez BM REFLEX jest bezpłatne.
 • 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usługi „e-faktura”, jeżeli będzie to konieczne ze względów technicznych, w szczególności w celu dokonania konserwacji, modyfikacji lub napraw.
 • 5. Do korzystania z Usługi „e-faktura” konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę dostępu do sieci Internet oraz aktywnego adresu poczty elektronicznej, umożliwiającego otrzymywanie listów elektronicznych. W przypadku wskazania nieaktywnego adresu e-mail, Usługa „e-faktura” nie będzie mogła być realizowana z przyczyn niezależnych od BM REFLEX. Nie jest natomiast konieczne spełnienie szczególnych, dodatkowych wymagań technicznych poza posiadaniem standardowego systemu operacyjnego oraz standardowej przeglądarki internetowej.
 • 6. Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.) Usługodawca zobowiązany jest do przekazania informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną. BM REFLEX dokłada starań, aby Usługa „e-faktura” była świadczona z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Korzystanie z sieci Internet, w tym z każdej usługi świadczonej drogą elektroniczną, wiąże się jednak z potencjalnymi zagrożeniami występującymi przy korzystaniu z tej sieci.
 • 7. Niebezpieczeństwo związane z korzystaniem z Internetu może polegać między innymi na możliwości otrzymania spamu – niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną; wprowadzenia oprogramowania typu malware, w tym wirusów komputerowych, które w sposób niezauważony przez użytkownika mogą zarazić pliki w sposób samopowielający; wprowadzenia robaków internetowych (worm), które stanowią szkodliwe oprogramowanie zdolne do samopowielania; instalacji oprogramowania typu spyware, szpiegującego działania użytkownika w sieci Internet; narażenia na cracking lub phishing (łowienie haseł); wprowadzenia oprogramowania mogącego wyrządzać szkody do urządzenia końcowego, z którego korzysta Usługobiorca; narażenia na działanie innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania, niewchodzącego w skład powyższych punktów, a występującego pod nazwami wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax itp.
 • 8. Dla Państwa bezpieczeństwa, BM REFLEX zaleca używanie aktualnego oprogramowania przeciwdziałającemu zagrożeniom, o których mowa w ustępie poprzedzającym w postaci programów antywirusowych oraz aplikacji chroniących urządzenia końcowe przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

§7
KONTO KLIENTA

 • 1. Uzyskanie dostępu do Konta Klienta następuje z chwilą jego aktywacji. Konto Klienta staje się aktywne po potwierdzeniu adresu e-mail wskazanego w toku Rejestracji, co ma miejsce poprzez kliknięcie na Link aktywacyjny przesłany na tenże adres elektroniczny. Dniem aktywacji konta jest dzień kliknięcia w Link aktywacyjny.
 • 2. Każdorazowe logowanie do Konta Klienta przez Klienta zarejestrowanego wymaga podania adresu e-mail oraz hasła dostępu, ustalonych podczas Rejestracji. W przypadku późniejszych zmian hasła, w celu zalogowania się do Konta Klienta, wskazać należy aktualne hasło dostępowe.
 • 3. W razie braku aktywacji Konta Klienta w sposób opisany w §7 ust. 1 powyżej w terminie 14 dni od dnia przesłania linku aktywacyjnego, Administrator danych osobowych ma możliwość usunięcia wszelkich danych podanych przez Klienta w toku rejestracji.
 • 4. Dla każdego pojazdu zarejestrowanego na Koncie Klienta generowany jest kod identyfikacyjny dostępny w zakładce „Moje samochody”. Zeskanowanie kodu lub Karty Klienta eMILA w Tankomacie umożliwia identyfikację Klienta, odnotowanie transakcji w historii tankowań zapamiętanie transakcji w systemie informatycznym.

§8
HASŁO DO KONTA KLIENTA, ZMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KLIENTÓW

 • 1. Hasło do Konta Klienta musi składać się z co najmniej 4 znaków. Częstotliwość zmiany hasła zależy wyłącznie od użytkownika konta. Hasło nie może być udostępniane osobom trzecim i powinno być chronione.
 • 2. W przypadku zmiany danych nabywcy faktur, Klient zarejestrowany powinien niezwłocznie dokonać stosownych zmian na swoim Koncie Klienta. Zmiany staną się skuteczne z chwilą ich zapisania przez Klienta zarejestrowanego w systemie informatycznym. Reklamacje dotyczące transakcji i danych umieszczonych na fakturach powinny być zgłaszane do BM REFLEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA pisemnie na adres siedziby Spółki lub elektronicznie na adres kontakt@emila.com.pl.
 • 3. Usługobiorca nie ma możliwości zmiany numeru NIP na Koncie Klienta. Celem dalszego korzystania z usługi „e-faktura” Usługobiorca, którego NIP uległ zmianie powinien zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi „e-faktura” na warunkach niniejszego Regulaminu.
 • 4. Klient zarejestrowany w każdym czasie może usunąć swoje dane, Klient taki ma również prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych, zgłaszając odpowiednie żądanie w jeden z następujących, dowolnie wybranych przez siebie sposobów:
  • a. drogą elektroniczną – poprzez przesłanie takiego żądania za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w Formularzu na adres Usługodawcy – kontakt@emila.com.pl;
  • b. drogą poczty tradycyjnej – poprzez przesłanie takiego żądania na adres BM REFLEX sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź,
  • c. telefonicznie – poprzez zgłoszenie takiego żądania za pośrednictwem Infolinii Stacji eMILA pod numerem telefonu 22 754 99 99, która czynna jest od poniedziałku – piątku w godzinach 8:00-20:00 oraz w soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Podobnie jak w §8 ust. 4 lit. a powyżej, Klient zarejestrowany może w każdym czasie żądać usunięcia założonego Konta Klienta.
 • 5. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w toku Rejestracji jest Spółka BM REFLEX SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łodzi, ulica Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie dokonywane w celu rejestracji i założenia Konta Klienta, jak również korzystania z usług wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz regulaminie zwrotu reszty dla Klientów, a wynikających z posiadania Konta Klienta. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody uniemożliwia założenie Konta Klienta.
 • §9
  REKLAMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI „e-faktura”

  • 1. Usługodawca będzie dokładał starań mających na celu zapewnienie poprawnego działania Usługi „e-faktura”.
  • 2. Reklamacje dotyczące Usługi „e-faktura” można zgłaszać:
   • a. za pośrednictwem poczty zwykłej – adres do korespondencji: BM REFLEX sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź; lub
   • b. za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@emila.com.pl.
  • 3. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, zaleca się wskazanie w zgłoszeniu reklamacji poniższych informacji:
   • a. imię i nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa nadaje zdolność prawną;
   • b. adres zamieszkania, siedziby lub adres do korespondencji;
   • c. adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wskazany w Formularzu;
   • d. przedmiot reklamacji;
   • e. przyczynę reklamacji.
  • 4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
  • 5. Jeśli Usługobiorca nie zastrzeże inaczej, Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji za pośrednictwem poczty zwykłej lub poczty elektronicznej, stosownie do sposobu w jakim zgłoszono reklamację.

  §10
  OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

  • 1. W stosunku do Klientów zarejestrowanych niniejszy Regulamin obowiązuje w terminie 7 dni od zawiadomienia o zmianach, a w stosunku do pozostałych Klientów od dnia 2 listopada 2020 roku od godziny 00:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET).
  • 2. BM REFLEX zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, przez które rozumie się zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany techniczne w funkcjonowaniu Usługi „e-faktura”, Portalu, Strony internetowej eMILA lub Stacji eMILA, jak również zmiany organizacyjne i organizacyjno-prawne w ramach ww. spółki.
  • 3. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu, Usługobiorca zostanie powiadomiony przez informację przesyłaną wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od powiadomienia o ich treści w sposób opisany powyżej.
  • 4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca powinien niezwłocznie powiadomić BM REFLEX o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi „e-faktura”.
  • 5. Regulamin Usługi „e-faktura” jest publikowany na Stronie internetowej eMILA w formie umożliwiającej pozyskanie, odtwarzania i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

  §11
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę BM REFLEX.
  • 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121, z późn. zm.).